ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

ОРІЄНТОВНЕ ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
 1. Загальні положення
1.1.  Положення складено на основі Закону України «Про освіту», Державного стандарту загальної освіти в контексті модернізації української освіти.
1.2.  Положення містить вимоги щодо оформлення календарно-тематичного планування вчителя.
1.3.  Календарно-тематичне планування вчитель розробляє на кожний клас відповідно до навчальної програми й вимог Державного освітнього стандарту (мінімуму змісту освіти).
1.4.  Календарно-тематичне планування розробляє вчитель, розглядають на засіданні методичних об’єднань, обговорюють на засіданні педагогічної ради, узгоджують із заступником директора з науково-методичної роботи, затверджує директор навчальною закладу не пізніше ніж 05 вересня.
1.5.  Завдання календарно-тематичного планування:
•    визначення місця кожної теми в річному курсі й місце кожного уроку в темі;
•    визначення взаємозв'язку між окремими уроками, темами річного курсу;
•    організація раціональної роботи й озброєння учнів системою знань, умінь, навичок із предмета.
1.6.  Ступінь розробки календарно-тематичного планування  є критерієм професіоналізму вчителя.
 2. Структура календарно-тематичного планування
Календарно-тематичний план учителя передбачає такі  розділи:
•    титульний лист (додаток);
•    вступна частина;
•    програмне й навчально-методичне забезпечення навчального плану;
•    основні вміння й навички, які повинні бути сформовані в учнів по закінченню курсу;
•    власне тематичне планування навчального предмета.
 3. Вимоги щодо оформлення календарно-тематичного планування
3.1.  Титульний лист повинен містити такі відомості:
•    найменування освітнього закладу;
•    назва документа (календарно-тематичне планування);
•    назва предмета (має відповідати назві предмета в робочому плані навчального закладу);
•    навчальний рік;
•    клас
•    річна кількість годин;
•    кількість годин на тиждень;
•    планова кількість контрольних, практичних, лабораторних робіт;
•    прізвище, ім'я та по батькові вчителя.
3.2.    На титульній сторінці мають бути записи:
•    «Розглянуто на засіданні методичного об’єднання вчителів _____________________________________.
 Протокол №___від   ___________р.»
•    «Обговорено на засіданні педагогічної ради. Протокол № _____від_______20__р.»;
•    «Погоджено: заступник директора із навчально-виховної роботи»;
•    «Затверджено: директор навчального закладу, від_______20__р.»;
•    3.3.У вступній частині необхідно вказати:
•    найменування навчального предмета (біологія, історія та ін.);
•    мету вивчення курсу;
•    завдання (освітні, розвивальні, виховні);
•    освітні технології.
3.4.    Природне й навчально-методичне забезпечення навчального плану передбачає такі відомості:
•    кількість годин на тиждень згідно з програмою;
•    реквізити програми;
•    навчально-методичні комплекси (НМК).
3.5.  Розділ «Основні вміння й навички, які мають бути сформовані в учнів із позакласного вивчення курсу» передбачає перерахування освітніх умінь і навичок відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
3.6.   Календарно-тематичне планування оформляють у друкованій формі, обов'язково зазначають номер і дату проведення уроку, зміст (тему) уроку, примітку.
3.7.   Графа «Зміст (тема) уроку» включає:
•    загальні назви теми;
•    кількість годин, відведених на вивчення даної теми;
•    теми кожного уроку;
•    контроль по завершенню вивчення даної теми;
•    назву практичних, лабораторних, теоретичних робіт.
3.8.   У графі «Примітка» можуть міститися помітки, зроблені вчителем у процесі роботи з тематичним плануванням (використання додаткової літератури, зміст індивідуальних завдані, для учнів, які відстають у навчанні, нетрадиційні форми роботи на уроках, індивідуальна діяльність, яка планується, необхідне обладнання, тип провідної діяльності учнів на уроці, види уроків).
3.9.   Зміст плану навчального курсу має відповідати змісту програми, за якою організовано навчання.
3.10.Відмінність від змісту програми допускається не більше ніж на 10 %. Усі зміни необхідно вказати в плані і обґрунтувати (додаток).
Додаток
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
_______________
«____»___________20_р.
Календарно-тематичне планування
Навчального матеріалу з ___________________________________________________
в _________класі на І і ІІ семетри 20________/ _______н.р.
Учитель __________________________________________________________________
Розглянуто на засіданні вчителів ______________________________
Протокол _____ від _________________р.
керівник ________________
Погоджено Заступник директора з навчально-виховної роботи ._________________________від «__»____________________ р.

Зведена таблиця розподілу навчального часу в ____ класі
Семестр
Загальна кількість навчальних годин
Кількість годин на тиждень
Кількість контрольних робіт
Кількість тематичних оцінювань
 
 
 
 
 
 
 
 
І
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Усього
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________
програма, за якою складено календарно-тематичне планування, видавництво та рік її видання


Вчитель календарний план складає.
Керівник м/о - перевіряє
Заступник директора - погоджує
директор - затверджує.
Все затверджує директор і тільки директор, навіть рішення педагогічної ради.


Зразок оформлення календарно-тематичного плану 
для вчителів міста.


Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №______
Мелітопольської міської ради Запорізької області


                            «Погоджено»                                                                                                                              «Затверджую»
                            Заступник директора з НВР                                                                                                       Директор ЗОШ №_____
                            _______________________                                                                                                         ______________________
                            «_____» вересня _______                                                                                                           «____»     вересня _______
                                                              

Календарно-тематичне планування
навчального матеріалу з предмету «Музичне мистецтво»
в 1-4 класах на І та ІІ семестр 20________/ _______н.р.

Учитель ______________________________
Кваліфікаційна категорія ________________
Педагогічне звання  _____________________

«Розглянуто на засіданні міського методичного об’єднання вчителів музичного мистецтва. Протокол  № 1 від   26.08.2015 р.»     
ДЛЯ СКЛАДАННЯ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИКОРИСТАНО:
Нормативна та навчальна-методична документація
·        Державний стандарт початкової загальної освіти. (Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462)
·        Навчальна програма, затверджена МОН України (наказ від 12.09.2011 № 1050): «Музичне мистецтво» авт.                                      Л. А. Хлєбнікова, Дорогань Л. О., Івахно І. М., Кондратова Л. Г., Корнілова О. В., Лобова О. В., Міщенко Н. І.;                         «ВД «Освіта», 2012 р.

Тематична структура програми «Музичне мистецтво»
35 год на рік (1 год на тиждень)
Державні вимоги  щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів     
1 клас
Тема 1. Про що розповідає музика16 годин
Учень має уявлення про: музику як мистецтво, що розповідає про життя людей і навколишній світ мовою звуків;
вокальну та інструментальну музику; музичні звуки (високі й низькі, довгі та короткі, гучні й тихі), окремі музичні інструменти;
       розрізняє на слух: звучання окремих музичних інструментів; вокальну та інструментальну музику;
розуміє визначення понять: композитор, виконавець, слухач, мелодія, супровід, пісня, колискова тощо;
дотримується правил: поведінки в музичному класі, слухання музики та співу, елементарного музикування.

Тема 2. Музика навколо нас19 годин
Учень має уявлення про: музику як мистецтво, що розповідає про життя людей і навколишній світ мовою звуків; головні ознаки найпростіших типів музики (пісні, танцю, маршу); народну і композиторську музику; окремі музичні інструменти; способи гри на дитячих музичних інструментах; українські народні пісні, найвідоміші танці;  музичні казкові образи;
розрізняє на слух: вокальну та інструментальну музику; яскраво виражені пісенні, танцювальні, маршові твори;
пояснює: значення термінів, які використовуються на уроці.
2 клас
Тема 1. Типи музики - 8 годин
Учень має уявлення про: основні типи музики; виражальні засоби пісні, танцю і маршу; відмінності в характері музики пісні, танцю і маршу; різновиди маршів, пісень і танців;
розрізняє на слух: різновиди маршів, пісень і танців;
орієнтується у поняттях: композитор, виконавець, слухач, симфонічний оркестр;
усвідомлює: роль композитора, виконавця, слухача у  створенні, виконанні та сприйнятті музики;
уміє: визначати настрій  і характер музичних творів різних типів; виразно виконувати пісні; виражати характер і настрій  музики в пластичних рухах; грати на елементарних музичних інструментах; створювати простий ритмічний супровід до пісень;

Тема 2. Виражальне та зображальне в музиці8год.
Учень має уявлення про: життя як джерело музичного мистецтва; виражальні та зображальні можливості музики;  спільні та відмінні риси між мовою і музикою;
розуміє: різницю між виражальними та зображальними можливостями музики;  зміст музичних творів, які звучали у класі;
уміє: визначати емоційний зміст музичних творів, висловлювати свої враження від них; виразно виконувати пісні; оцінювати спів власний  та однокласників; виражати характер і настрій  музики в пластичних рухах;

Тема 3. Основні музичні жанри - 10 годин
Учень має  уявлення про: оперу, балет, симфонію, концерт, симфонічний оркестр;
розуміє: визначення понять: п’єса, опера, балет, симфонія, концерт, ансамбль, оркестр, хор  тощо; зміст музичних творів, які звучали у класі; роль музичної мови як виразника образного змісту твору;
обґрунтовує:  належність твору до певного жанру;
вміє: визначати емоційний зміст музичних творів, висловлювати свої враження від них; висловлювати власне ставлення до музичних творів; виразно виконувати пісні, теми персонажів дитячих опер;  оцінювати спів власний  та однокласників;

Тема 4. Мова музики9 годин
Учень має уявлення про: особливості музичної мови, її елементи; роль та значення мелодії і супроводу в музичних творах;  зв’язок між мелодією і характером музики;
розуміє: роль і значення основних засобів  музичної виразності: мелодії, супроводу, ритму,
вміє: розрізняти окремі елементи музичної мови; виявляти пісенність, танцювальність, маршовість в інструментальних творах; оцінювати спів власний  та однокласників; виразно виконувати пісні.

3 клас
Тема 1. Основні властивості музики: пісенність, танцювальність, маршовість8 годин
Учень має уявлення про: пісенність, танцювальність і маршовість як найважливіші властивості музики; пісенність як особливість музики, не обов’язково призначеної для співу; танцювальність як особливість музики, не обов’язково призначеної для танців; маршовість як особливість музики, під яку не обов’язково крокувати;
вміє: диференціювати звуковий потік, виділяти  у творах елементи пісенності, танцювальності й маршовості; оцінювати спів власний  та однокласників;
порівнює: жанрові ознаки  музичних творів, знаходить у них спільнейі відмінне;
виразно виконує: пісні, дотримуючись основних правил співу;
користується: музичною термінологією (у межах програмового матеріалу);
   
Тема 2. Інтонація8 годин
Учень має уявлення про: спільність розмовної і музичної мов;  музичну інтонацію як основу музики; „зерно”- інтонацію як найменшу смислову частинку музики; зображальні та виражальні інтонації; ритмічні інтонації; вплив тембру на яскравість інтонації; мелодію як інтонаційно-смислове утворення;
порівнює: запитальні, стверджувальні, окличні інтонації, інтонацію скоромовки в мові та музиці;
виражальні та зображальні інтонації;
вміє: виділяти  в мелодії „зерно”- інтонацію; імпровізувати на задану „зерно”- інтонацію; оцінювати спів власний  та однокласників;

Тема 3. Розвиток музики  - 10 годин
Учень має уявлення про: музику як мистецтво, що не існує без розвитку; прийоми розвитку музики; виконавський розвиток;
сюжетний розвиток; інтонаційно-мелодичний розвиток; варіаційний розвиток; жанровий розвиток;ладовий розвиток; прийоми симфонічного розвитку;
порівнює: різні прийоми розвитку музики;
називає: музичні твори, що звучали у класі, та їх авторів;
висловлює:власне ставлення до змісту музичних творів;
вміє:оцінювати спів власний  та однокласників;
виразно виконує: пісні, дотримуючись основних правил співу;

Тема 4. Музична форма9 годин
Учень має уявлення про: одночастинну будову твору; зв’язок зміни частин зі зміною характеру і змісту твору; дво- і тричастинну форми; рондо і варіації; куплетну форму; найважливіші принципи будови музики;
 порівнює: твори різної форми;
обґрунтовує: форму музичного твору;

4 клас
Тема 1. Музика мого народу16 годин
Учень має уявлення про: зв’язок музики з життям народу; джерела і традиції української народної музичної творчості; найхарактерніші риси української народної музики; спільне й відмінне в народній та професійній творчості; професійну музику в народному дусі; колискові пісні й дитячий фольклор; календарно-обрядові пісні; троїсті музики як тип інструментального ансамблю; жартівливі й жартівливо-танцювальні пісні, коломийки; історичні та ліричні пісні; українську народу думу; 
називає: музичні твори, що звучали у класі, та їх авторів;
порівнює: народні й професійні пісні;
обґрунтовує:  належність пісні до народної, професійної або  професійної в народному дусі;
висловлює: власне ставлення до змісту музичних творів;
вміє: оцінювати спів власний  та однокласників;
виразно виконує: пісні, дотримуючись основних правил співу;
користується: музичною термінологією (у межах програмового матеріалу);
дотримується  правил: поведінки у класі, на концерті, в театрі; слухання музики, співу.

Тема 2. Музика єднає світ19 годин

Учень має уявлення про: спорідненість музики слов’янських народів; спільні властивості українських і російських  протяжних ліричних пісень; спільні й відмінні риси в танцювальній музиці слов’янських народів, взаємовплив  і взаємозбагачення музики різних народів; роль композиторів у встановленні зв’язків між музикою різних народів; календарно-обрядові пісні як основу музичного мистецтва слов’янських народів;
називає: музичні твори, що звучали у класі, та їх авторів;
порівнює: музику різних народів;
обґрунтовує: належність пісні до музичного надбання певного народу;
висловлює: власне ставлення до народної музики різних народів;4 клас
1-й семестр
Тема 1. Музика мого народу (16 год)
Засоби навчання.  Музичне мистецтво : підручник для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л.Г. Кондратова. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2015. — 176 с. : іл

Урок


Дата


Тема уроку
Основні поняття для засвоєння
Матеріал для музичного сприймання
Матеріал для виконання
Твори мистецтва, що інтегрують навчальний поцес
Музично-творча діяльність

1

03.09

Музика рідного краю
Різновиди музики: професійна, народна, професійна в народному дусі. Традиції та історія української народної музичноїкультури. Символи нашої країни.

М. Вербицький.               П. Чубинський.  Державний Гімн України

М. Ведмедеря.
А. Камінчук
«Це моя Україна»
Олександр Олесь вірш «Прапор»

Фотоілюстрації народних та професійних колективів виконавців
Намалювати емблему       «Я люблю співучу Україну»


Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №______
Мелітопольської міської ради Запорізької області


                            «Погоджено»                                                                                                                              «Затверджую»
                            Заступник директора з НВР                                                                                                       Директор ЗОШ №_____
                            _______________________                                                                                                         ______________________
                            «_____» вересня _______                                                                                                           «____»     вересня _______
                                                              

Календарно-тематичне планування
навчального матеріалу з предмету «Музичне мистецтво»
в 5-7 класах на І та ІІ семестр 20________/ _______н.р.

Учитель ______________________________
Кваліфікаційна категорія ________________
Педагогічне звання  _____________________

«Розглянуто на засіданні міського методичного об’єднання вчителів музичного мистецтва. Протокол  № 1 від   26.08.2015 р.»     Керівник  Мілюкова Н.П. ____________
ДЛЯ СКЛАДАННЯ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИКОРИСТАНО:
Нормативна та навчальна-методична документація
·        Державний стандарт базової повної загальної середньої освіти (затверджений постановою КМУ від 23 листопада 2011р. 1392).
·        Програма «Мистецтво» 5-9 класи авт. Л. Масол, О. Коваленко, Г. Соцька, Г. Кузьменко, Ж. Марчук, О. Константинова,  Л. Паньків, І. Гринчук, Н. Новікова, Н. Овіннікова  (Наказ Міністерства освіти і науки України  № 664 від 06.06.2012 "Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня")

Тематична структура програми «Музичне мистецтво»
35 год на рік (1 год на тиждень)
Клас
Тема року
Теми

5
Види музичного мистецтва
Музика як вид мистецтва
Народна музика
Професійна музика
Взаємодія музики з іншими видами мистецтва
(образотворче мистецтво, архітектура, література, театр, цирк, кіно)

6

Жанри музичного мистецтва
Жанри камерно-вокальної музики
Жанри хорової музики
Жанри камерно-інструментальної музики
Жанри симфонічної музики
7
Музика: діалог традицій і новаторства
Мистецтво в нашому житті
Новітні музичні явища
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Наприкінці 5 класу учень виявляє здатність:
·        інтерпретувати зміст музичних творів, зокрема у їх взаємозв’язках з іншими видами мистецтва; передавати враження від музики вербальними, художніми засобами, засобами ритмопластики та театралізації;
·        виконувати пісні серед однолітків, у родині з рухами та ритмічним акомпанементом;
·        розуміти зв’язок музики з іншими видами мистецтва, застосовувати міжпредметні компетентності у
           процесі художньо-творчої діяльності;
·        висловлювати власні судження про музику та інші види мистецтва, виявляти естетичне ставлення до них, брати участь у міжособистісному спілкуванні з приводу музики, співпрацювати в малих і великих групах;
·        проявляти допитливість у процесі пізнання музики, використовувати різні друковані джерела інформації про музичне мистецтво у навчально-пізнавальній та соціокультурній діяльності

Наприкінці 6 класу учень виявляє здатність:
·        інтерпретувати музичні твори різних жанрів, усвідомлюючи єдність змісту і форми, типи розвитку музики;
·        виконувати пісні різних жанрів (соло, в ансамблі, хорі);
·        застосовувати набуті музичні знання і вміння для самореалізації, створення домашньої фонотеки, складання програм шкільних і позашкільних концертів;
·        розуміти зв’язок музики з гуманітарними та природничими дисциплінами, застосовувати міжпредметні компетентності у різноманітній творчій діяльності;
·        висловлювати оцінні судження щодо музики різних жанрів, виявляти естетичне ставлення до музичної діяльності, брати участь у дискусіях, порівнювати власну думку щодо музики з думкам інших і толерантно ставитися до них, виявляти ініціативу та взаємодопомогу у груповій роботі;
·        проявляти активність у процесі пізнання музичного мистецтва, використовувати медіаресурси (радіо, телебачення тощо) у пошуковій діяльності


Наприкінці 7 класу учень виявляє здатність:
·        самостійно інтерпретувати музику сучасності, розуміючи взаємозв’язок традицій і новаторства;
·        виконувати сучасні вокальні твори, зокрема мовою оригіналу, створювати елементарний музичний супровід до них, здійснювати музично-технічне забезпечення шкільних виховних заходів, застосовувати набуті музичні знання і вміння для самореалізації та у соціокультурній діяльності;
·        розуміти зв’язок музики з предметами інших освітніх галузей і застосовувати міжпредметні компетентності у процесі самореалізації та у соціокультурній діяльності;
·        висловлювати критичні судження щодо музичних явищ сучасності, виявляти естетичне ставлення до них, аргументовано доводити власну позицію щодо музичних явищ сьогодення під час дискусії, брати участь у різних видах індивідуальної і колективної музичної діяльності;
·        проявляти самостійність у процесі пізнання музичних явищ сучасності, прагнення використовувати інтернет-ресурси, комп’ютерні програми з музичного мистецтва у пошуково-дослідній і соціокультурній діяльності1-й семестр
Тема 1. Музичне мистецтво у нашому житті (16 годин)
Засоби навчання.  Музичне мистецтво : підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л.Г. Кондратова. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2015. — 208 с. : іл..
Урок


Дата


Тема уроку
Сприйняття та інтерпретація творів музичного мистецтва
Виконання творів музичного мистецтва
Основні поняття
Примітка
ОРІЄНТОВНЕ ОФОРМЕННЯ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ ДЛЯ 8 КЛАСУ


Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №______
Мелітопольської міської ради Запорізької області


                            «Погоджено»                                                                                                                              «Затверджую»
                            Заступник директора з НВР                                                                                                       Директор ЗОШ №_____
                            _______________________                                                                                                         ______________________
                            «_____» вересня _______                                                                                                           «____»     вересня _______
                                                              

Календарно-тематичне планування
навчального матеріалу з предмету «Музичне мистецтво»
 8 клас на І та ІІ семестр 2015-2016 н.р.

Учитель: 
Кваліфікаційна категорія:  
Педагогічне звання:  

«Розглянуто на засіданні міського методичного об’єднання вчителів музичного мистецтва. Протокол  № 1 від   26.08.2015 р.»     Керівник:____________
ДЛЯ СКЛАДАННЯ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИКОРИСТАНО:
Нормативна та навчальна-методична документація
Державний стандарт базової повної загальної середньої освіти (затверджений постановою КМУ від 23 листопада 2011р. № 1392).
Програма «Музичне мистецтво» 5-8 класи авт. Б.Фільц та інш./вид. Перун, 2005р. затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66;

Тематична структура програми «Музичне мистецтво»
35 годин на рік (1 год на тиждень)
8 клас
Темат. оцінювання
Музичне мистецтво і сучасність
35
4
Тема 1. Відлуння епох в музичному мис­тецтві
16
2
Тема 2. Музика в діалозі з сучас­ніс­тю
19
2

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Тема 1.
спостерігає за інтонаційно-образною драматургією (взаємодією образів — проявів життя) музичних творів;
розпізнаєвиди і жанри музики, стильові напрями в українській та зарубіжній музичній культурі за сферами їх емоційного впливу на людину;
порівнює принципи композиційної будови творів різних жанрів і форм щодо відображення ними життєвих образів;
особливості академічної та розважальної музики;
характеризує основні риси творчості відомих композиторів минулого і сучасності;
наводить приклади музичної спадщини видатних представників різних на­ціональних культур;
називає основні види і жанри музичного мистецтва;
орієнтується в стильових напрямах музичного мистецтва;
уміє реалізувати набуті знання у власній творчій діяльності;
виразно виконує сучасні пісні українських і зарубіжних композиторів;
висловлює судження про особливості втілення гуманістичних ідей та життєвого змісту в музиці,значення музичного мистецтва в житті людини в різні епохи;
обґрунтовує логіку розвитку музичних явищ як відображення явищ життя.
  Тема 2.
спостерігає за побутуванням різних видів і жанрів музики в житті людини і суспільства;
розпізнає різні форми музичного втілення художньої картини світу;
порівнює разки творів різних національних культур як відображення життя народу;
характеризує музичне мистецтво як складову культури людства;
наводить приклади найвизначніших творів світової музичної спадщини;
називає провідних представників світової музичної культури;
визначає види, стилі і жанри музичної творчості щодо специфіки відображення ними життєвого змісту;
висловлює судження про значення музики в житті людини та суспільства, особливості втілення образу світу в музичному мистецтві;
застосовує набуті знання у власній культуротворчій діяльності;
виразно виконує сучасні пісні українських та зарубіжних композиторів, народні пісні;
уміє висловлювати власну естетичну оцінку явищам музичної культури минулого і сучасності;
аргументує емоційно-ціннісне ставлення до музичних творів у процесі їх інтерпретації, використовуючи відповідну термінологію;
обґрунтовує власну думку щодо соціокультурного значення музичного мистецтва;
8 клас
Засоби навчання.  Музичне мистецтво : підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Волошина, А. В. Левченко, О. В. Мільченко та ін.– Харків: Видавництво – Веста, 2008, 192с, ід

№ уроку
Дата
Тема уроку
Основні поняття для засвоєння
Матеріал для музичного сприймання
Матеріал для виконання
Тема року: Музичне мистецтво і сучасність (35ь годин)
Тема 1. Відлуння епох у музичному мистецтві (16 год)
1.Відлуння епох у музичному   мистецтві. Музика Й. С. Баха і сучасність
Засвоєння визначення поняття серйозна, легка музика, естрада, токата;   закріплення визначення понять стиль,   фуга, поліфонія.
Творчість Й.-С.Баха.
Й.-С.Бах. Токата і фуга   ре-мінор.
Л.Квінт «Здрастуй, світ»   (виконання зірок російської естради).
«Здрастуй, світ»
Сл. В.Кострова
муз. Л.Квінт
2.Вічні почуття
Закріплення визначення понять музичний образ, академічна, камерна   музика, соната.
Творчість Л.Бетховена.
Л.Бетховен. Соната №14 (1ч.).
«Здрастуй, світ»
Сл. В.Кострова
муз. Л.Квінт
3.Оригінальні творчі знахідки Йогана   Штрауса
Творчість Й.Штрауса. Засвоєння   визначення терміну піцикато;   закріплення визначення хар-х особливостей танцю полька.
Й.Штраус. Полька-піцикато.
П.Майборода. «Моя стежина».
«Моя стежина»
Сл. А.Малишка
Муз. П.Майборода
4.Видатні педагоги та їх видатні   учні
Творчість Л.Ревуцького.
Закріплення визначення понять симфонія, сонатна форма.
Л.Ревуцький. Симфонія №2   (фінал).
«Моя стежина»
Сл. А.Малишка
Муз. П.Майборода
5.Віковічність людських   пристрастей
Засвоєння визначення назви танцю   хабанера. Закріплення понять опера,   сюїта.
Творчість Ж.Бізе та Р.Щедріна.
Ж.Бізе.»Хабанера» з опери   «Кармен».
Р.Щедрін. Балет «Кармен-сюїта».
«Здрастуй, світ»
Сл. В.Кострова
муз. Л.Квінт
(виконання).
Розучування пісні за вибором   вчителя та учнів.
6.Бахівські   традиції в музиці XX століття, з любов'ю до вічного й прекрасного
Закріплення визначення понять арія,   академічна музика.
Творчість Е.Віла-Лобос.
Е.Віла-Лобос. Арія з   Бразильської бахіани №5.
Виконання пісні розученої на   попередньому уроці.
7.Полістилістика
Засвоєння визначення понять полістилістика, бард.
Закріплення визначення понять стиль, сюїта.
Творчість А.Шнітке.
А.Шнітке. «Сюїта в старовинному   стилі» (1ч.).
І.Шамо. «Києве мій».
І.Шамо. «Києве мій».
8.Музика минулого і сучасність

Узагальнення знань.
Музична вікторина
Музика за вибором учителя.
Пісні за вибором учителя.
9.Джаз.
Засвоєння визначення понять спірічуел, блюз, джаз. Закріплення   визначення понять легка (розважальна)   музика, каденція, мюзикл, сюїта.
«Молитва» (спірічуел).
Л.Армстронг. «Блюз західної   околиці».
Д.Херман. «Привіт, Доллі!».
Дж.Леннон, П.Маккартні. «Yesterday».
Дж.Леннон, П.Маккартні. «Yesterday».
10.Походження   і розвиток  рок-музики.
Творчість «Бітлз». Засвоєння   визначення понять рок, рок-н-рол,   рок-шоу, сингл, Госпел сонгз, хіт, хіт-парад, хард-рок, диско.   Закріплення визначення понять легка   (розважальна, естрадна), популярна музика.
Поняття:  шансон, шансоньє, диско.
Квартет «Бітлз». «Дівчина», «Yesterday».
Е.Преслі. «Все гаразд, мамо».
Група «Queen». «Шоу має тривати».
Дж.Леннон, П.Маккартні. «Yesterday».
11."Зірки" французької   естради
Закріплення визначення понять шансон, шансоньє, диско.
Шарль Дюмон. «Ні, я ні за чим не   жалкую» у вик. Е.Піаф.
Одна із пісень П.Каас в   авторському виконанні.
Д.Дассен. «Бабине літо».
Дж.Леннон, П.Маккартні. «Yesterday».
12."Мега-зірки"   російської естради
Засвоєння визначення поняття масова пісня. Закріплення визначення   понять легка (розважальна), популярна   музика, джаз, бард.
Р.Паулс. «Маестро».
І.Дунаєвський. Марш з к/ф   «Веселі хлоп’ята».
В.Висоцький. «Песня о друге».   Б.Гребенщиков. «Місто золоте».
Б.Гребенщиков. «Місто золоте».
13.Джерела української естради
Закріплення визначення поняття аранжування.
Тріо Мареничів «Ой у гаю при   Дунаю».
А.Солов’яненко «Там, де Ятрань   круто в’ється».
Н.Матвієнко. «Ой прийшла весна».
В.Івасюк. «Червона рута».
Б.Гребенщиков. «Місто золоте».
В.Івасюк. «Червона рута».
14.Майстри української естрадної   пісні
Творчість В.Івасюка.
Закріплення визначення понять легка (розважальна), популярна музика.
В.Івасюк. «Два перстені», «Пісня   буде поміж нас», «Золотоволоска» та «Я піду в далекі гори».
В.Івасюк. «Червона рута».
15.Різновиди естрадного жанру
Закріплення визначення понять легка (розважальна), популярна музика, хіт.
Ф.Лей. «Історія кохання».
Група «Queen».
«Ми - чемпіони».
А.Богарчук. «Тиша навкруги» у   виконанні тріо Мареничів.
П.Маріа. «Млин» (орк.).
Рок-група   «Скрябін». «Все буде добре».
Сл. і муз. Т. Петриненко
«Господи,   помилуй нас».
Сл. і муз. Т. Петриненко.   «Господи, помилуй нас»
16.Відлуння епох у музичному мистецтві .
Узагальнення знань.
Узагальнення тематичного   матеріалу.
Музична вікторина.
Пісні за вибором учнів та   вчителя.
ІІ семестр: Тема 2. Музика в діалозі з сучасністю (19 год)
17.Шедеври оперного жанру
Закріплення визначення понять романтизм, опера, лібрето, муз.   драматургія, принципи драматургічного розвитку.
Творчість Дж.Верді.
Дж.Верді. Пісенька Герцога із   опери «Риголетто».
М.Катричко. «Хуртовина».
Сл. і муз. М.Катричко.   «Хуртовина».
18.Реформи   оперного жанру
Закріплення визначення понять муз. драматургія, принципи   драматургічного розвитку.
Творчість Р.Вагнера.
Р.Вагнер. Опера «Варкірія».   «Політ валькірій».
«Пісня життя»
Сл. і муз. М.Катричко.   «Хуртовина».
«Пісня життя»
19.Втілення реформаторських ідей   Вагнера в балеті
Творчість С.Прокоф’єва.
Інтерпретація змісту музичних   творів. Закріплення визначення понять музичний   стиль (класицизм, романтизм), балет, ноктюрн.
С.Прокоф’єв. Балет «Ромео і   Джульєтта» (фрагменти).
«Пісня життя»
20.Кохання, краса і гармонія
Творчість М.Римського-Корсакова.   Інтерпретація змісту музичних творів. Закріплення визначення понять симфонічна сюїта, музичний образ.
М.Римський-Корсаков. Симфонічна   сюїта «Шехерезада» (фрагменти).
«Вибір є» муз. і сл. Ю. Воронюка.
«Вибір є» муз. і сл. Ю.   Воронюка.
21.Музика у творах духовного змісту
Закріплення визначення поняття духовна музика.
Й.Бах. “Аве Мария”.
Молитва Отче наш».
Era. Ameno.
Перегляд   презентації «Интервью с Богом».
«Вибір є» муз. і сл. Ю.   Воронюка.
22.Симфоджаз
Творчість Дж.Гершвіна.
Інтерпретація змісту музичних   творів. Засвоєння визначення поняття     симфоджаз.   Закріплення понять джаз,   блюз,
Дж.Гершвін. «Рапсодія в блюзових   тонах».
І.Білозір. «Ласкаво просимо».

І.Білозір. «Ласкаво просимо».

23.«Неовіденська»   оперета. Імре Кальман
Творчість І.Кальмана.
Інтерпретація змісту музичних   творів. Засвоєння визначення поняття оперета   (музична комедія,
І.Кальман. Оперета «Сільва». Слова   Д. Луценка, музика А. Пашкевича, «Мамина вишня».
І.Білозір. «Ласкаво просимо».
Слова Д. Луценка, музика А. Пашкевича, «Мамина вишня».
24.Ісак Дунаєвський — класик   радянської оперети
Творчість І.Дунаєвського.
Інтерпретація змісту музичних   творів. Засвоєння визначення поняття оперета   (музична комедія, мюзикл).
І.Дунаєвський. «Пісня про   Одесу». Оперета «Біла акація» (фрагменти).
Слова   Д. Луценка, музика А. Пашкевича, «Мамина вишня».
25.Авангардизм в українській   музиці. Валентин Сильвестров
Творчість В.Сильвестрова.
Інтерпретація змісту музичних   творів. Засвоєння визначення понять авангардизм,   кітч.
В.Сильвестров. «Кіч-музика».
Слова Д. Павличка, музика О. Білаша, «Два кольори».
Слова Д. Павличка, музика О. Білаша, «Два кольори».
26.Музика в   діалозі з сучасністю»

Узагальнення знань.
Узагальнення понять.
Музична вікторина.
Пісні за вибором учнів та   вчителя
27.Твій діалог з Бетховеном
Інтерпретація змісту музичних   творів. Закріплення визначення понять класицизм,   романтизм,музична драматургія, симф.
Л.Бетховен. «Елізі», Симфонія №9   ода «До радості».
І.Шамо «Три поради».
Б.Гребенщиков. «Місто золоте».
І.Шамо «Три поради».
28.Твій діалог з Бетховеном (продовження)
Інтерпретація змісту музичних   творів. Закріплення визначення понять класицизм,   романтизм, музична драматургія, сонатна форма.
Творчість Л.Бетховена.
Л.Бетховен. «Патетична соната»   (№8).
І.Шамо «Три поради».
29.Творчість  Миколи Лисенкаяк   відо-
браження життя народу
Інтерпретація змісту музичних   творів. Закріплення визначення понять класична   музика, кантата.
М.Лисенко. «Б’ють пороги».,
Сл. В.Крищенко
Сл. В.Крищенка,
Муз. О.Злотника
«Родина».
30.Творчість Миколи Лисенка як відображення   життя народу»
Інтерпретація змісту музичних   творів. Поняття камерна   музика, вальс, романс.
М.Лисенко. Романс «Безмежнеє   поле», Вальс ре-мінор.
Сл. В.Крищенка,
Муз. О.Злотника
«Родина».
31.Музика   Чайковського як символ краси, правди і щирості
Інтерпретація змісту музичних   творів. Закріплення визначення понять концерт,   сонатна форма та її складові, камерна музика, романсТворчість П.Чайковського.

П.Чайковський. Концерт для ф-но   з оркестром №1 (1ч.).
Сл. Г.Полонського,
Муз. К.Молчанова «Журавлина   пісня».
Сл. Г.Полонського,
Муз. К.Молчанова «Журавлина   пісня».
32.Музика Чайковського як символ   краси, правди і щирості» (продовження)
Інтерпретація змісту музичних   творів. Закріплення визначення понять симфонія,   сонатна форма, сонатно-симфонічний цикл.
П.Чайковський.   Симфонія №6 (фінал).
Сл. Г.Полонського,
Муз. К.Молчанова «Журавлина   пісня».
33.Євген   Станкович. Діалог із сучасником
Інтерпретація змісту музичних   творів. Закріплення визначення понять балет,   камерна музика, триптих, авангардизм, неофольклоризм.
Творчість Є.Станковича.
Є.Станкович. Триптих для скрипки   та фортепіано «На Верховині»,
Балет «Ольга» (фрагмент).
Сл.   Ю.Рибчинського,
Муз.   І.Карабиця
«Пісня на   добро».
Сл.   Ю.Рибчинського,
Муз. І.Карабиця
«Пісня на добро».
34.Євген   Станкович. Діалог із сучасником (продовження)

Узагальнення знань.
Інтерпретація змісту музичних   творів. Засвоєння визначення поняття фольк-опера.  Закріплення визначенняпонять   опера,
Є.Станкович. Фольк-опера «Цвіт   папороті» (фрагменти).
Сл.   Ю.Рибчинського,
Муз.   І.Карабиця
«Пісня на добро».
35.Музика в   діалозі з сучасністю
Узагальнення тематичного  мате-ріалу,підведення підсумків навчального курсу «Музичне мистецтво».
Музична вікторина.
Виконання вивчених пісень


Немає коментарів:

Дописати коментар