Візитна картка

Методичне об'єднання нараховує 26 вчителів:

Спеціаліст - 9
Спеціаліст ІІ категоріі - 0
Спеціаліст І категорії - 7
Спеціаліст вищої категорії - 10

Звання:

Старший вчитель - 4
Вчитель-методист - 3
29.10.17

Для вчителів - молодих спеціалістів

На сторінці "Методичні рекомендації" розташований матеріал за темою: "Яким повинен бути конспект уроку". 

24.10.17

ФОТОЗВІТ

На базі ЗОШ № 11 відбулося засідання "Школи молодого вчителя". Керівник -Тарасова О.В. запросила молодих спеціалістів зі шкіл №16 ,8,3,10,22,23. Були розглянуті питання пов'язані зі створенням  документації вчителя музичного мистецтва та мистецтва.


08.10.17

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ МИСТЕЦВА


Шановні вчителі Мистецтва! Пропоную розглягути приклад використання інтерактивної гри на уроках мистецтва 8 клас та уроках художньої культури.

https://learningapps.org/display?v=phkuf0jkt17    (виделіть та перейдіть за посиланням)

https://learningapps.org/display?v=p557jkrt317

https://learningapps.org/display?v=pg6yoq9ha17

Що таке Learningapps.org? Learningapps.org є додатком Web 2.0 для підтримки навчання і процесу викладання за допомогою інтерактивних модулів. Існуючі модулі можуть бути безпосередньо включені у вміст навчання, а також їх можна змінювати або створювати в оперативному режимі. Метою є також збори інтерактивних блоків і можливість зробити їх загальнодоступним. Цінність таких вправ в іх інтерактивності. Вони можуть бути використані як для перевірки домашнього завдання так і для тематичного оцінювання.

03.10.17

ДО УВАГИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА, МИСТЕЦТВА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  імені Богдана Хмельницького
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
 СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

8-10 листопада 2017 р.

проводить Міжнародну науково-практичну конференцію

Педагогіка музичного мистецтва, художньої культури та хореографії у контексті інтернаціоналізації освіти

 

Науково-практична конференція проводиться за такими напрямками:

1.  Соціокультурні передумови інтернаціоналізації мистецької освіти
2.  Актуальні питання історії і теорії професійної освіти в галузі педагогіки музичного мистецтва, художньої культури та хореографії
3.  Сучасні тенденції у вивченні теоретичних і практичних проблем педагогіки музичного мистецтва, художньої культури та хореографії
4.  Дослідно-експериментальна робота молодих науковців та студентів з проблем музичної, художньої та хореографічної освіти
5.  Дидактичний та методичний супровід творчого самовираження особистості в музичній, художній та хореографічній галузях
6.  Мистецький форум-фестиваль “Полікультурні артдіалоги” як креативно-акмеологічна технологія самореалізації особистості засобами мистецтва

Форми участі та фінансові умови

Ø    Організаційний внесок за очну участь у конференції з публікацією тез (до 5 сторінок) становить 250 грн. (збірник матеріалів конференції, програма, сертифікат учасника, культурна програма та інші організаційні витрати).
Ø    Організаційний внесок за умови веб-участі у конференції з публікацією тез становить 200 грн. (збірник матеріалів конференції, програма, сертифікат учасника, пересилка програми і матеріалів конференції).
Ø    Організаційний внесок за умови веб-участі у конференції з програмною доповіддю без публікації тез становить 100 грн. (пересилка програми).
Ø    Організаційний внесок за участь у конференції з публікацією статті становить 50 грн. Вартість публікації статті у збірці наукових праць “Педагогіка мистецтва та хореографії” становить 30 грн. за 1 сторінку тексту (мінімум 6 сторінок)  та додатково 40 грн. за пересилку збірки.
Ø    Публікація тез і статей докторів наук здійснюється безкоштовно.

Тези доповідей планується надрукувати до початку конференції.
Тези для публікації в збірнику наукових праць конференції “Педагогіка музичного мистецтва, художньої культури та хореографії у контексті інтернаціоналізації освіти подаються українською, російською або англійською мовами до 25 жовтня 2017 року. Тези доповідей обсягом від 3 до 5 друкованих сторінок А-4 без посилань на літературу; анотація українською та англійською мовами; ключові слова українською та англійською мовами. Заповнення останньої сторінки не менше 85%, набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc, *rtf. Формат сторінки А4, поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – по 2 см. Шрифт тексту – Times New Roman, кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – 1,5; не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування. У верхньому правому куті зазначити прізвище та ініціали автора(ів), нижче – науковий ступінь, вчене звання, посада, нижче – організацію. Назву тез друкувати великими літерами з вирівнюванням по центру. Назва файлу тез доповідей повинна мати такий вигляд: Sereda_tezykonf.
Оформлення та змістова структура статті. Статті, що подаються до друку, повинні бути написані українською, англійською або рідною мовою автора та містити матеріал, не опублікований раніше. Відповідно до вимог ВАК України (Постанова № 7-06 від 15 січня 2003 р.) необхідно дотримуватися таких елементів написання статей: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдань); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки і перспективи подальших розвідок. З метою дотримання означених вимог до наукової статті слід жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки, бібліографія.
 Обсяг статті, включно зі списком цитованої літератури (не більше 12 джерел), повинен становити 0,3 (12 000) до 0,5 др. арк. (20 000 друкованих знаків разом із пробілами), відповідно 6 –12 повних сторінок формату А4. Кегль –14; поля: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1 см. Шрифт тексту – Times New Roman, кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – 1,5; не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування. Назва файлу статті повинна мати такий вигляд: Petrenco_stattikonf. Скорочення типу та ін, і т. п., ініціали при прізвищах (напр., І.А.Зязюн), назви населених пунктів типу м. Полтава, с. Семенівка друкуються через нерозривний пробіл. Скорочення типу 80-ті, 3-го  із нерозривним дефісом. При наборі тексту необхідно розрізняти символи тире та дефіс -”. Основний тип лапок – “ ”.
Рукопис оформляється згідно з Держстандартом ДСТУ 3008-95. У верхньому лівому куті першої сторінки рукопису ставиться УДК, у правому – прізвище та ініціали автора і назва закладу, нижче, посередині рядка – заголовок статті великими літерами. Між назвою закладу та заголовком статті, а також між заголовком та анотацією – інтервал 2.Зразок оформлення статті

УДК 383.316.6:57                                                                           В.П.Петренко

Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б.Хмельницького
ЗАГОЛОВОК СТАТТІ

Анотація.        
Ключові слова.

УДК 383.316.6:57                                                                         В.П.Петренко

Мелитопольский государственный педагогический университет им. Б.Хмельницкого
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Аннотация.
Ключевые слова.

УДК 383.316.6:57                                                                V.P Petrenco

Melitopol Bohdan Khmelnytskyi State Pedagogical University    
TITLE OF THE ARTICLE
Summary.
Key words.

Анотації містять: стислу інформацію про основні ідеї та висновки наукової статті. Обсяг анотації українською та російською мовами складає 8-10 рядків курсивом,англійською мовою – 1500 - 2000 друкованих знаків, кегль 14. Увага! В анотаціях неприпустиме використання автоперекладача.
Ключові слова: 5–6 слів.
Підписи до рисунків, схем, таблиць включають їх номер, назву, пояснення умовних позначень. Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, с.87], де 5 номер джерела за списком літератури, 87 сторінка. Посилання на декілька наукових видань одночасно подаються таким чином: [3; 4; 8, с.2223].
Бібліографічний список мовою оригіналу складається через 1 інтервал, кегль 14, в алфавітному порядку і подається після тексту статті під заголовком: бібліографія.
Вимоги до оформлення бібліографічного опису списку джерел подані в журналі “Бюлетень ВАК України” №3 за 2008 р.

БІБЛІОГРАФІЯ
1.   Шадриков В. Д. Происхождение человечности : [Учеб. пособие для высших учебных заведений. Изд. 2-е, перераб. и доп.] / Владимир Дмитриевич Шадриков. – М. : Логос, 2001. – 296 с.
2.   Юдин Б. Г. Технонаука, человек, общество: актуальность гуманитарной экспертизы / Б. Г. Юдин // Век глобализации. – 2008. – №2. – С.146-154.

Обов’язкова транслітерація бібліографії. Транслітерований список літератури виконується на основі транслітерації мови оригіналу латиницею кегль 12. Посилання на англомовні джерела літератури не транслітеруються.

Увага! Технічний редактор залишає за собою право перевірки поданих матеріалів на плагіат.
Статті і тези, які матимуть менше 70 % авторського тексту, публікуватися не будуть

Для участі у конференції необхідно:
·                    до 20.10.2017 р. надіслати лише електронною поштою на адресу confart2014@ukr.net: 1) заявку на участь у конференції (форма 1), *pdf. скановані: 3) прізвище – заявка з підписом; 4) прізвище – квитанція грошового переказу оргвнеску із дописаним власноруч прізвищем(ами) автор(ів).
·                    до 25.10. 2017 р. надіслати лише електронною поштою текст тез доповіді або статті на адресу confart2014@ukr.net (авторам без наукового ступеня додати рецензію-рекомендацію наукового керівника з підписом та печаткою закладу), *pdf. скановані: 1) прізвище – заявка з підписом; 2) прізвище – квитанція грошового переказу за друк статті у збірці “Педагогіка мистецтва” із дописаним власноруч прізвищем(ами) автор(ів).

Реквізити для сплати організаційного внеску та публікації тез, статті
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Гетьманська, 20
72312
Кафедра теорії і методики музичної освіти та хореографії
тел. (0619) 44-87-74 з 900-1500
Оплату здійснювати на картковий рахунок № 5168 7573 0146 2901 (Приватбанк Master Card / Visa) Призначення платежу: Прізвище І. Б. організаційний внесок, публікації тез, статті (вибрати необхідне)

Ø  Усі витрати, пов’язані з участю у конференції (проїзд, проживання, харчування, екскурсії), здійснюються за рахунок учасників.

 

З питань участі в конференції звертатися до
Відповідального секретаря оргкомітету конференції
Харченко Юлії Тлеубеківни моб. тел.093-031-09-13 / 0682126977
та доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії Сегеди Наталі Анатоліївни
моб. тел.: 063-304-80-06; 068-124-06-52
e-mail:   segeda2008@ukr.net